V Ý U Č B A

My homepage

Elektrotechnická fakulta - ÚVOD DO FYZIKY


3B0103 Úvod do fyziky (ÚDF) infolist
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 1 - 0 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň

1.ročník, školský rok 2019-2020, zimný semester
Študijné skupiny: 3Z1A10, 3Z1A11, 3Z1A12, 3Z2C10, 3Z2C11, 3Z2D10, 3Z2D11, 3Z2D12, 3Z2D13, 3Z2D14
Výpočtové cvičenia:
3Z1A10 - RNDr.G.Tarjányiová, PHD.
3Z1A11 - Mgr.M.Janek, PhD.
3Z1A12 - RNDr.G.Tarjányiová, PHD.
3Z2C10 - Mgr.M.Janek, PhD.
3Z2C11 - Mgr.M.Janek, PhD.
3Z2D10 - RNDr.G.Tarjányiová, PHD.
3Z2D11 - RNDr.G.Tarjányiová, PHD.
3Z2D12 - RNDr.G.Tarjányiová, PHD.
3Z2D13 - Mgr.M.Janek, PhD.
3Z2D14 - Mgr.M.Janek, PhD.

Úvod do fyziky - Prednáška
Streda 8:00 - 9:40, učebňa PA0A1, budova VD

Doplnková literatúra:
Základy fyziky

Hockicko, P.: Fyzikálna videoanalýza reálnych dejov. Žilina, EDIS, 2015
Halliday, D. - Resnick, R. - Walker J. : Fyzika. Prometheus, Brno / Praha 2001
Cliford Swartz: Prelute to Physics. John Wiley & Sons, Inc. 1983, New York

Úvod do fyziky - Výpočtové cvičenia rozvrh


Písomky
Písomná práca č.1 ( Fyzikálne veliciny a jednotky, Základy vektorového poctu, Kinematika hmotného bodu) sa uskutoční v týždni od 28.10.2019-31.10.2019 a písať sa bude na hodinách výpočtových cvičení.

Písomná práca č.2 ( Dynamika hmotného bodu, Praca, vykon, energia) sa uskutoční v týždni od 25.11.2019-29.11.2019 a písať sa bude na hodinách výpočtových cvičení.

Doplnkové materiály:
Kinematika
Dynamika
Mechanická práca, výkon energia
Gravitačné pole
Mechanika pevného telesa
Mechanika kvapalín
Termika
Riešené príklady
Prehľad pojmov ( pdf )

Konzultačné hodiny - čas a miesto po dohode emailom

Úvod do fyziky - Termíny skúšok: pdf , prihlasovanie na skúšku: vzdelavanie.uniza.sk
Skúška pozostáva z písomnej a ústmej formy. Úroveň vedomostí preukázaných študentom na skúške bude vyjadrená bodovým ohodnotením.
Minimálny počet bodov, ktoré bude môcť študent získať za svoju prácu počas semestra je 0, maximálny je 20.
Minimálny počet bodov, ktoré bude môcť študent získať na skúške je 0, maximálny je 80.
Konkrétny spôsob ohodnotenia práce študenta počas semestra a skúšky bol spresnený na začiatku semestra vyučujúcim predmetu.
My homepage

My homepage

Fakulta bezpečnostného inžinierstva - FYZIKA

1.ročník, školský rok 2018-2019, letný semester
Študijné skupiny: 9ZKM11, 9ZZS11, 9ZZS12, 9ZZS13
Fyzika - Prednáška
Streda 7:00 - 8:40, učebňa PA0A1, budova VD

Fyzika - Skúška
Doplnková literatúra: Základy fyziky
Doplnkové materiály: Prehľad fyzikálnych úhol
Písomná časť skúšky pozostáva z teoretickej časti (základné pojmy, definície, fyzikálne zákony, odvodenia ...) a fyzikálnej úlohy.
Termíny skúšok: vzdelavanie.uniza.sk

Fyzika - Výpočtové cvičenia rozvrh

Fyzika - Laboratórne cvičenia
Na stránke https://fyzika.uniza.sk/laboratorne-cvicenia-z-fyziky/ nájdete materiály k laboratórnym cvičeniam k predmetu Fyzika.

Príprava na laboratórne cvičenie zahŕňa: Prípravu na laboratórnu úlohu a následné vypracovanie prípravy a referátu si robí každý študent, teda nielen jeden zo skupiny.

Referát - pokyny na vypracovanie(pdf)

Prehľad laboratórnych úloh Návody na jednotlivé laboratórne úlohy môžu byť aj v priebehu semestra mierne aktualizované. Vytlačte si iba zadanie, ktoré momentálne potrebujete. Pred stiahnutím úlohy odporúčam kliknúť na tlačítko Reload (Obnoviť stránku).
My homepage
My homepage

Elektrotechnická fakulta - ÚVOD DO FYZIKY


3B0103 Úvod do fyziky (ÚDF) infolist
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 1 - 0 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň

1.ročník, školský rok 2018-2019, zimný semester
Študijné skupiny: 3Z1A10, 3Z1A11, 3Z2C10, 3Z2D10, 3Z2D11, 3Z2D12

Úvod do fyziky - Prednáška
Štvrtok 7:00 - 8:40, učebňa PA0A1, budova VD

Doplnková literatúra:
Základy fyziky

Hockicko, P.: Fyzikálna videoanalýza reálnych dejov. Žilina, EDIS, 2015
Halliday, D. - Resnick, R. - Walker J. : Fyzika. Prometheus, Brno / Praha 2001
Cliford Swartz: Prelute to Physics. John Wiley & Sons, Inc. 1983, New York

Úvod do fyziky - Termíny skúšok: pdf , prihlasovanie na skúšku: vzdelavanie.uniza.sk
Skúška pozostáva z písomnej a ústmej formy. Úroveň vedomostí preukázaných študentom na skúške bude vyjadrená bodovým ohodnotením.
Minimálny počet bodov, ktoré bude môcť študent získať za svoju prácu počas semestra je 0, maximálny je 20.
Minimálny počet bodov, ktoré bude môcť študent získať na skúške je 0, maximálny je 80.
Konkrétny spôsob ohodnotenia práce študenta počas semestra a skúšky bol spresnený na začiatku semestra vyučujúcim predmetu.
My homepage

My homepage

Fakulta bezpečnostného inžinierstva - FYZIKA

1.ročník, školský rok 2017-2018, letný semester
Študijné skupiny: 9ZKM11, 9ZZS11, 9ZZS12, 9ZZS13
Termíny skúšok: pdf
Písomná skúška pozostáva z teoretickej časti (základné pojmy, definície, fyzikálne zákony, ...) a fyzikálnej úlohy.

Fyzika - Prednáška
Štvrtok 7:00 - 8:40, učebňa PA0A1, budova VD
Doplnková literatúra: Základy fyziky

Fyzika - Výpočtové cvičenia rozvrh

Fyzika - Návody na laboratórne cvičenia
Tu nájdete materiály k laboratórnym cvičeniam k predmetu Fyzika.

Príprava na laboratórne cvičenie zahŕňa: Prípravu na laboratórnu úlohu a následné vypracovanie prípravy a referátu si robí každý študent, teda nielen jeden zo skupiny.

Referát - pokyny na vypracovanie(pdf)

Zoznam laboratórnych úloh (pdf) Návody na jednotlivé laboratórne úlohy môžu byť aj v priebehu semestra mierne aktualizované. Vytlačte si iba zadanie, ktoré momentálne potrebujete. Pred stiahnutím úlohy odporúčam kliknúť na tlačítko Reload (Obnoviť stránku).
My homepage

Elektrotechnicka fakulta - UVOD DO FYZIKY
1.rocnik, skolsky rok 2017-2018, zimny semester
Studijne skupiny: 3Z1A10, 3Z1A11, 3Z1A12, 3Z2C10, 3Z2D10, 3Z2D11, 3Z2D12, 3Z2D13, 3Z2D14,

PREDNASKA
Stvrtok 7:00 - 8:40 v ucebni PA0A1, budova VD
  • Prehlad pojmov ( pdf )

  • SKUSKA terminy, prihlasovanie